Hội nghị Quán triệt, triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW
Ngày đăng: 19/04/2018
Lượt xem: 847
Mặc định Cỡ chữ

Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Chủ trì hội nghị là Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ và ông Nguyễn Minh Nhạn - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Tham gia Hội nghị gồm có đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn ngành NN và PTNT và các lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Khách mời Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Tổ chức TW Đảng, Ban Kinh tế TW Đảng, Bộ Nội vụ, và Văn phòng Chính phủ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, ngày 25/10/2017, TW khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giảm biên chế và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới về hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hai Nghị quyết này có vai trò vô cùng quan trọng.

Tháng 12/2017, Bộ NN&PTNT đã tổ chức 2 lớp học cho tất cả các lãnh đạo đầu ngành của các cơ quan trực thuộc Bộ. Ban cán sự Đảng Bộ đã ban hành ba (03) văn bản nhằm triển khai quyết liệt nhiệm vụ trên, bao gồm Kế hoạch 463, Nghị quyết số 464/NQ-BCSĐ về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 465/NQ-BCSĐ về triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW. Tất cả các văn bản đã được gửi về các đơn vị, các khối trong Bộ để cán bộ nghiên cứu nhằm đảm bảo việc triển khai Nghị quyết một cách có hệ thống, toàn diện, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và ngành.

Thứ trưởng Tuấn cho biết, việc thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, quyết liệt, dân chủ, đặc biệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ và ngành NN&PTNN; phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới và phát triển; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, kiện toán tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Minh Nhạn đã báo cáo nội dung chính của hai Nghị quyết số 464/NQ-BCSĐ và Nghị quyết số 465/NQ-BCSĐ thông qua việc thực hiện tinh giảm bộ máy các hệ thống, tinh giảm công chức, viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao hoạt động hệ thống chính trị, hoạt động phục vụ xã hội nói chung đồng thời đây cũng là cơ hội để Đảng Bộ triển khai một số hoạt động. Cụ thể có ba giai đoạn thực hiện:

  • Từ nay đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 10% đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ tự chủ tài chính. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015, chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.
  • Giai đoạn đến năm 2025: Giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và thuộc Bộ và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 2021. Chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 20% đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoành thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2020.
  • Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 2025. Giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Ông Nhạn khẳng định, Đảng Bộ cần có lộ trình, bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm tăng cường triển khai, giám sát và kịp thời bổ sung hoàn thiện các chính sách. Tuy vậy, TW Đảng xác định từ nay đến 2030 phải có bước chuyển biến tích cực, triển khai thí điểm, tập trung vào việc phổ biến quán triệt các Nghị quyết trên. Việc thực hiện các Nghị quyết, sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm tầng lớp trung gian, giảm sự chồng chéo, xã hội hóa mạnh mẽ nâng cao hiệu quả học tập của các đơn vị công lập, đồng thời mở rộng quyền tự chủ của các đơn vị.

 

(www.mard.gov.vn)

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công