LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 NĂM 2018
Ngày đăng: 13/07/2018
Lượt xem: 32
Mặc định Cỡ chữ

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39

(Từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(24/9)

Giao ban Lãnh đạo Vụ và Tổ trưởng

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng

Họp Tổ thẩm định thành tích khen thưởng

8h30 (103-B6)

Chị Huyền

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(25/9)

Họp thẩm định nội dung và tài chính đề tài lĩnh vực Lâm nghiệp

Cả ngày tại Bộ

Anh Ước

Chị Bảo Ngọc

Họp thẩm định nội dung và tài chính đề tài lĩnh vực Thủy sản

Cả ngày tại Bộ

Anh Ước

Anh Minh Hà

Họp thẩm định nội dung và tài chính đề tài lĩnh vực Trồng trọt

Cả ngày tại Bộ

Anh Ước

Chị Thảo

Thông qua BBQT hoàn thành Dự án “Tăng cường năng lực cho Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi”

8h30 (312-A10)

Chị Huyền

Anh Chính

Dự làm việc với Viện KHNN Việt Nam theo lịch Bộ trưởng

14h00

tại Viện KHNN Việt Nam

Vụ trưởng,

Anh Ước

Chị Thảo

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(26/9)

Họp thảo luận tiêu chí phân bổ kinh phí không thường xuyên nguồn NSNN sự nghiệp đào tạo 8h30 (312-A10) Vụ trưởng Chị Hiền, Anh Hiệp, Anh Linh

Họp tổng kết đoàn ADB về đánh giá thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp

10h00 (102-B6)

Chị Huyền

Chị Thục

Họp công tác bàn giao dự án muối Quán Thẻ 

14h00 (102-B6)

Chị Huyền

Anh Thái, Chị Thục

Họp thẩm định nội dung và tài chính đề tài lĩnh vực Thủy sản

Cả ngày tại Bộ

Anh Ước

Anh Minh Hà

Họp thẩm định nội dung và tài chính đề tài lĩnh vực Trồng trọt

Cả ngày tại Bộ

Anh Ước

Chị Thảo

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 (27/9)

Họp giao ban tháng Bộ

8h00 (2A2)

Vụ trưởng

 

Họp hội đồng thi tuyển Chức danh theo quyết định 3221/QĐ-BNN-TCCB 13h15 (101-B6) Vụ trưởng  

Thông qua Biên bản quyết toán Dự án Phan Rí – Phan Thiết (Hợp phần Sở NN và PTNT Bình Thuận)

9h00 (312-A10)

Vụ trưởng,

Chị Thuyên

Anh Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (28/9)

Thông qua Biên bản quyết toán Khu tưới Văn Phong – HCN Định Bình

9h00 (312-A10)

Vụ trưởng;

Chị Thuyên

Chị Trinh

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)         

Nguyễn Văn Hà

 

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 7 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 8 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 6 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 7 Giấy mời tập huấn chế độ kế toán HCSN theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Thông báo kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai công tác tháng 5/2018 và kế hoạch công tác tháng 6/2018 Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 5/2018 Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH