Giới thiệu
Ngày đăng: 12/01/2018
Lượt xem: 220
Mặc định Cỡ chữ

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-TC ngày 23/7/2010, Vụ Tài chính được tổ chức thành 03 Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp, quản lý tài chính ODA (gọi tắt là Tổ Tổng hợp)

2. Tổ Quản lý tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (gọi tắt là Tổ XDCB)

3. Tổ Quản lý tài chính Hành chính sự nghiệp (gọi tắt là Tổ HCSN)

II/ QUY CHẾ LÀM VIỆC:

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TC ngày 23/7/2010 ban hành quy chế làm việc của Vụ Tài chính, Vụ Tài chính có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm.

Vụ trưởng phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng được Vụ trưởng giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo cơ cấu tổ chức của Vụ.

03 tổ chuyên môn có 03 tổ trưởng do Vụ trưởng chỉ định bằng văn bản trong số cán bộ công chức (thuộc nguồn quy hoạch Bộ phê duyệt).

Cán bộ công chức của Vụ thực hiện các công việc chuyên môn được giao theo Quyết định phân công công tác do Vụ trưởng ký ban hành.

Cán bộ công chức Vụ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Vụ Tài chính, quy chế làm việc của Bộ NN&PTNT và các quy định của Pháp luật.

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-TC ngày 23/7/2010, Vụ Tài chính được tổ chức thành 03 Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp, quản lý tài chính ODA (gọi tắt là Tổ Tổng hợp)

2. Tổ Quản lý tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (gọi tắt là Tổ XDCB)

3. Tổ Quản lý tài chính Hành chính sự nghiệp (gọi tắt là Tổ HCSN)

II/ QUY CHẾ LÀM VIỆC:

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TC ngày 23/7/2010 ban hành quy chế làm việc của Vụ Tài chính, Vụ Tài chính có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm.

Vụ trưởng phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng được Vụ trưởng giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo cơ cấu tổ chức của Vụ.

03 tổ chuyên môn có 03 tổ trưởng do Vụ trưởng chỉ định bằng văn bản trong số cán bộ công chức (thuộc nguồn quy hoạch Bộ phê duyệt).

Cán bộ công chức của Vụ thực hiện các công việc chuyên môn được giao theo Quyết định phân công công tác do Vụ trưởng ký ban hành.

Cán bộ công chức Vụ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Vụ Tài chính, quy chế làm việc của Bộ NN&PTNT và các quy định của Pháp luật.

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-TC ngày 23/7/2010, Vụ Tài chính được tổ chức thành 03 Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp, quản lý tài chính ODA (gọi tắt là Tổ Tổng hợp)

2. Tổ Quản lý tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (gọi tắt là Tổ XDCB)

3. Tổ Quản lý tài chính Hành chính sự nghiệp (gọi tắt là Tổ HCSN)

II/ QUY CHẾ LÀM VIỆC:

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TC ngày 23/7/2010 ban hành quy chế làm việc của Vụ Tài chính, Vụ Tài chính có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm.

Vụ trưởng phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng được Vụ trưởng giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo cơ cấu tổ chức của Vụ.

03 tổ chuyên môn có 03 tổ trưởng do Vụ trưởng chỉ định bằng văn bản trong số cán bộ công chức (thuộc nguồn quy hoạch Bộ phê duyệt).

Cán bộ công chức của Vụ thực hiện các công việc chuyên môn được giao theo Quyết định phân công công tác do Vụ trưởng ký ban hành.

Cán bộ công chức Vụ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Vụ Tài chính, quy chế làm việc của Bộ NN&PTNT và các quy định của Pháp luật.

Thông báo
Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH