CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ngày đăng: 16/01/2018
Lượt xem: 646
Mặc định Cỡ chữ

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-TC ngày 23/7/2010, Vụ Tài chính được tổ chức thành 03 Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp, quản lý tài chính ODA (gọi tắt là Tổ Tổng hợp)

2. Tổ Quản lý tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (gọi tắt là Tổ XDCB)

3. Tổ Quản lý tài chính Hành chính sự nghiệp (gọi tắt là Tổ HCSN)

II/ QUY CHẾ LÀM VIỆC:

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TC ngày 23/7/2010 ban hành quy chế làm việc của Vụ Tài chính, Vụ Tài chính có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm.

Vụ trưởng phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng được Vụ trưởng giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo cơ cấu tổ chức của Vụ.

03 tổ chuyên môn có 03 tổ trưởng do Vụ trưởng chỉ định bằng văn bản trong số cán bộ công chức (thuộc nguồn quy hoạch Bộ phê duyệt).

Cán bộ công chức của Vụ thực hiện các công việc chuyên môn được giao theo Quyết định phân công công tác do Vụ trưởng ký ban hành.

Cán bộ công chức Vụ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Vụ Tài chính, quy chế làm việc của Bộ NN&PTNT và các quy định của Pháp luật.

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Tin mới đăng
Tin xem nhiều