LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
Ngày đăng: 12/07/2019
Lượt xem: 539
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29

(Từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(15/7)

Họp phân giao số kiểm tra NSNN năm 2020 và số dự kiến giai đoạn 2021-2022

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng, Anh Ước, Chị Huyền

Chuyên viên Tổ sự nghiệp, Tổ Tổng hợp

Họp lập quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long

8h30 tại Vụ KH

 

Anh Nam

QT Viện QHTK NN

Từ 15-17/7

 

Anh M Ngọc; Anh Chính

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(16/7)

Hướng dẫn CSDL Quốc gia về tài sản

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể cán bộ

Nghe về Đề án kỷ niệm 75 nặm thành lập ngành Lâm nghiệp và khu Lâm nghiệp CNC tỉnh Nghệ An 8h30 (2-A2) Vụ trưởng  

QT CPO Thủy lợi

8h30 tại Đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh; Anh Lĩnh

QT Dự án giống Trung tâm NC Vịt Đại Xuyên

8h30 tại Đơn vị

 

Chị Thảo

Thông qua BBQT vốn đối ứng Thanh tra Bộ

9h00 tại Vụ

Chị Huyền

Chị Thục; Anh Hải

Làm việc với Viện NTTS 2 10h30 (216-A10) Anh Ước Anh M. Hà

Thảo luận dự toán 2020 của Tổng cục PCTT

14h00 (312-A10)

Vụ trưởng, chị Huyền

Anh M. Hà, Chị Hương, Anh Ngọc và các CV liên quan

QT Văn phòng BCĐ NN về CTMT Lâm nghiệp

Từ 16-17/7 tại Đơn vị

 

Chị B Ngọc; Chị Vân

QT năm Ban quản lý đầu tư thuỷ lợi 6

Từ 16-18/7 tại Đơn vị

Chị Thuyên

Chị Trinh; Anh Lâm

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(17/7)

Hội thảo KHCN Nông thôn mới

8h30 tại Nam Định

Anh Ước

 

Thảo luận dự toán 2020 của Tổng cục Thủy lợi

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng, Chị Huyền

Anh M. Hà, Chị Hương, Anh Ngọc và các CV liên quan

Hội thảo đề án sản xuất Điều, Tiêu, Cây ăn quả

8h30 (201-B6)

Chị Huyền

Chị Thục

Thảo luận dự toán 2020 của Tổng cục Thủy sản

14h00 (312-A10)

Vụ trưởng, chị Huyền

Anh M. Hà, Chị Hương, Anh Ngọc và các CV liên quan

Hướng dẫn CSDL Quốc gia về tài sản cho các đơn vị

Từ 17-19/7 (101-B6)

 

Anh Hiệp và theo GM

QT dự án WB 5 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng

Từ 17-18/7 tại Đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(18/7)

Thảo luận dự toán 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng, chị Huyền

Anh M. Hà, Chị Hương, Anh Ngọc và các CV liên quan

Dự Hội nghị BCH Công đoàn ngành NN

8h30 tại CĐ ngành

 

Anh M Ngọc

QT Tạp chí Nông nghiệp

8h30 tại Đơn vị

 

Chị Vân

Dự Lễ ký thỏa thuận Dự án “HTTT Viễn thám và bảo hiểm cây trồng”

10h30 (2A2)

Chị Huyền

Anh Chính

Thông qua BBQT Viện QHTL

15h00 tại Đơn vị

Vụ trưởng

Anh Nam

Nghe về quy chế điều hành, cơ chế, chính sách PCCCR 13h30 (2-A2) Vụ trưởng  Chị Ngọc

Tập huấn quản lý tài chính dự án viện trợ của Viện Chăn nuôi

Từ 18-19/7 tại Thanh Hoá

Chị Huyền

Anh Thái

QT Dự án sản xuất giống Sắn

Từ 18-19/7 tại Đơn vị

 

Chị Thảo

QT Trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi

Từ 18-19/7 tại Đơn vị

 

Chị Hiền; Chị Vân

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (19/7)

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

8h30 (201-B6)

Vụ trưởng

Anh M. Ngọc

Công tác TP. Hồ Chí Minh

14h00 tại TP. Hồ Chí Minh

Vụ trưởng

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công