LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43
Ngày đăng: 19/10/2019
Lượt xem: 69
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43

(Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(21/10)

Họp giao ban Vụ

8h30 (312-A)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng

Họp thẩm định đề tài KHCN Lâm nghiệp

13h30

Anh Ước

Chị Ngọc

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Viện Di truyền Nông nghiệp

15h00 (101-B6)

Anh Ước

Chị Thảo

Họp đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ KHCN

Cả ngày tại Vụ KHCN

 

Chị Thảo

Anh Thái, Chị Hương học Cao cấp LLCT hết ngày 21/10

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(22/10)

Kiểm tra mô hình Dự án LCasp

13h30 tại Nam Định

Chị Huyền

Chị Thục

Họp về dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh QT kinh phí thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng…đê điều

14h00 (P. 405 trụ sở Bộ Tài chính)

Vụ trưởng

Anh Nam

Thông qua BBQT vốn chuẩn bị Dự án ADB8

14h00 (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Lâm

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(23/10)

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức chuỗi sự kiện 75 năm - Lâm nghiệp Việt Nam 

8h30 (2-A2)

Vụ trưởng

Chị Ngọc

Họp thông qua Kế hoạch chỉ đạo điểm OCOP; Hướng dẫn bộ tiêu chí OCOP; Quy chế hội đồng thẩm định OCOP 

14h00 (102-B6)

Vụ trưởng

Chị Ngọc

mua sắm, sửa chữa Kiểm tra Dự án không còn nạn đói

Từ 23-25/10 tại đơn vị

 

Anh Ngọc

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(24/10)

Làm việc về tiến độ Dự án Vnsat

8h30 (101-B6)

Chị Huyền

Chị Thục

Thảo luận Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng, hao mòn với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng, anh Ước, chị Thuyên

Chuyên viên Vụ

QTDA HCN Bản Mồng, HTTL Đá Hàn

Từ 24-25/10 tại đơn vị

 

Anh Khánh, Chị Ngà

Họp hội đồng Khoa học công nghệ  Cả ngày tại Vụ KHCN   Anh M. Hà

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (25/10)

 Nghe báo cáo về kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020 của khối đào tạo

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Hiền*, anh Hiệp và anh Linh

Phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản kiểm tra dự án Giống Cả ngày cùng TCTS   Anh M. Hà
Kiểm tra đề tài KHCN sản phẩm quốc gia Tại Nghệ An từ chiều T6 đến T7 Anh Ước  

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công