LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48
Ngày đăng: 23/11/2019
Lượt xem: 210
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48

(Từ ngày 25  tháng 11 năm 2019 đến ngày 29  tháng 11 năm 2019)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

 

Thứ Hai

(25/11)

Giao ban Lãnh đạo Vụ và Tổ trưởng

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng (anh M. Ngọc chuẩn bị họp thay anh M. Hà)

Làm việc với Đại học Nông lâm Bắc Giang

14h30 tại đơn vị

Vụ trưởng

Anh Hiệp, Anh Linh

Họp thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đê bao

13h30 tại TCPCTT

Anh Ước

Anh Nam

Họp nghiệm thu đề án 1776

13h30 tại Cục KTHT

 

Anh Ngọc

Dự HNKN và kiểm tra dự án giống

Từ 25-26/11 tại Lâm Đồng

 

Anh Hà

Tham gia đoàn kiểm tra khuyến nông

Từ 25-27/11 tại đơn vị

 

Chị Vân

Họp hội đồng tài chính đề tài

Cả ngày tại Vụ KHCN và MT

 

Chị Thảo

Họp thẩm định tài chính nhiệm vụ KHCN

16h30 tại Vụ KHCN và MT

Anh Ước

Chị Hương

Anh Thái; Chị Hương học CCLLCT từ 25-28/11/2019

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(26/11)

Họp thẩm định tài chính nhiệm vụ KHCN

8h30 tại Vụ KHCN và MT

Anh Ước

 

Kiểm tra đảng ủy Cục Trồng trọt

8h30 tại Cục Trồng trọt

Chị Huyền

 

Họp đề án tái định cư tự do

8h30 tại Cục KTHT

 

Anh Ngọc

Họp đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN 9001-2015

8h30 tại Bộ

 

Anh Linh

Họp thẩm định tài chính nhiệm vụ KHCN

10h00 tại Vụ KHCN và MT

Anh Ước

Chị Ngọc

Họp thẩm định dự án ĐTCB

14h00 tại Vụ KH

 

Anh Ngọc

Kiểm tra công tác công đoàn

Từ 26-27/11 tại đơn vị

Chị Thuyên

 

Tham gia đoàn kiểm tra đánh giá chuyên sâu của TCTL Từ 26-27/11 tại Ban 5   Anh Nam

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(27/11)

Hội thảo Nghị định về đất đai

8h00 (20 Thụy Khuê)

Anh Ước

Anh Linh

Họp thẩm định nhiệm vụ môi trường

8h30 tại Vụ KHCN và MT

Anh Ước

 

Họp thẩm định dự án ĐTCB

9h00 tại Vụ KH

 

Anh Ngọc

Tiếp đoàn đánh giá HTQLCL TCVN 9001-2015

10h00 (312-A10)

Anh Ước

Anh Linh

Họp đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN 9001-2015

15h00 tại Bộ

 

Anh Linh

Làm việc với Ban QLDA thủy lợi 3 Cả ngày tại phòng 304   Anh Lĩnh
Kiểm tra đơn vị nuôi giữ giống gốc Từ ngày 27-28/11/2019 Chị Huyền Chị Thục

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(28/11)

Tổng kết đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN 9001-2015

10h00 (101-B6)

Anh Ước

Anh Linh

Tham gia đoàn kiểm tra đề tài CNSH tại Bắc Giang Xuất phát 7h30 tại Bộ   Chị Thảo

Tập huấn công tác Đảng

Từ 28-30/11 tại Lào Cai

 

Chị Hiền

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (29/11)

Họp giao ban tháng Bộ

8h00 (2-A2)

Vụ trưởng

 

Lễ phát động cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía Nam  7h45 tại Hậu Giang   Anh M. Hà

Kiểm tra đề tài KHCN

Từ 29-30/11 tại đơn vị

Anh Ước

Chị Thảo

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

 

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công